1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Mooi by Joy en een cliënt waarop Mooi by Joy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2 Inspanningen
Mooi by Joy zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mooi by Joy zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3 Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak minstens 24 uur aan Mooi by Joy te melden. Indien de cliënt deze verplichting of niet tijdig nakomt, mag Mooi by Joy 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Behandelingen die door Mooi by Joy zijn uitgegeven worden ongeldig verklaard. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Mooi by Joy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele afgesproken behandeling berekenen. Bij meer dan 15 minuten later zonder melding dan de afgesproken tijd in de salon aankomen, kan Mooi by Joy de afspraak annuleren en de gehele afgesproken behandeling berekenen. Mooi by Joy dient verhindering voor een afspraak minstens 24 uur voorafgaand aan de behandeling te melden aan de cliënt.

4 Betaling
Mooi by Joy vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop de betaling van de behandeling en eventueel producten te voldoen.

5 Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Mooi by Joy vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mooi by Joy neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart. Mooi by Joy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens. Mooi by Joy zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

6 Geheimhouding
De schoonheidsspecialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7 Aansprakelijkheid
Mooi by Joy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mooi by Joy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8 Garantie
Mooi by Joy geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialist geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuis verzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
    Mooi by Joy geeft geen geld retour.

9 Beschadiging en diefstal
Mooi by Joy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mooi by Joy meldt diefstal altijd bij de politie.

10 Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, mot deze zo spoedig mogelijk doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar Mooi by Joy. Mooi by Joy moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mooi by Joy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Mooi by Joy en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een wetgever of mediator.

11 Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mooi by Joy het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12 Recht
Op elke overeenkomst tussen Mooi by Joy en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.